2016-02-02

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

- miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat  Zespołu  Szkół

- w jakich dniach i godzinach:

poniedziałek          8.oo  -  19.oo
wtorek            8.oo  -  15.oo
środa                8.oo  -  18.oo
czwartek            8.oo  -  15.oo
piątek                8.oo  -  18.oo
- jak są zajęcia w Zaocznym LOD
sobota            8.oo  -  15.oo
niedziela            8.oo  -  15.oo

- w jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw:


Przy załatwianiu spraw stosuje się najbardziej celowe najprostsze i najbardziej ekonomiczne formy załatwiania w dostosowaniu do rodzaju spraw i obowiązujących przepisów; formy załatwień to:

- ustna

- odręczna

-pisemna

- jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce:

W Zespole Szkół obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt
 

- w jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne

- załatwienie odręczne – sporządzenie przez referenta, po zarejestrowaniu sprawy, bezpośrednio na otrzymanym piśmie zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub sporządzenie na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia

- załatwienie korespondencyjne – sporządzenie przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę, podpisaniu go przez zatwierdzającego i sporządzeniu czystopisu; podpisany przez zatwierdzającego czystopis wysyła się do adresata, a kopię pozostawia się w aktach szkoły.

- w jakiej kolejności załatwiane są sprawy

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności:

- pilne – załatwiane niezwłocznie-

terminowe – załatwiane z takim wyliczeniem, by adresat otrzymał odpowiedź w ustalonym terminie

- zwykłe – załatwiane najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania sprawy do załatwienia

- tzw. od ręki – załatwiane w miarę możliwości w dniu otrzymania (krótkie odpowiedzi, sprawy powtarzające się, itp.)

Jeżeli załatwienie sprawy w określonym terminie nie jest możliwe, postępuje się ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, ze szczególnym uwzględnie-niem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się