2016-02-02

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

- miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat  Zespołu  Szkół

- w jakich dniach i godzinach:

poniedziałek          8.oo  -  19.oo
wtorek            8.oo  -  15.oo
środa                8.oo  -  18.oo
czwartek            8.oo  -  15.oo
piątek                8.oo  -  18.oo
- jak są zajęcia w Zaocznym LOD
sobota            8.oo  -  15.oo
niedziela            8.oo  -  15.oo

- w jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw:


Przy załatwianiu spraw stosuje się najbardziej celowe najprostsze i najbardziej ekonomiczne formy załatwiania w dostosowaniu do rodzaju spraw i obowiązujących przepisów; formy załatwień to:

- ustna

- odręczna

-pisemna

- jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce:

W Zespole Szkół obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt
 

- w jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne

- załatwienie odręczne – sporządzenie przez referenta, po zarejestrowaniu sprawy, bezpośrednio na otrzymanym piśmie zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub sporządzenie na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia

- załatwienie korespondencyjne – sporządzenie przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę, podpisaniu go przez zatwierdzającego i sporządzeniu czystopisu; podpisany przez zatwierdzającego czystopis wysyła się do adresata, a kopię pozostawia się w aktach szkoły.

- w jakiej kolejności załatwiane są sprawy

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności:

- pilne – załatwiane niezwłocznie-

terminowe – załatwiane z takim wyliczeniem, by adresat otrzymał odpowiedź w ustalonym terminie

- zwykłe – załatwiane najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania sprawy do załatwienia

- tzw. od ręki – załatwiane w miarę możliwości w dniu otrzymania (krótkie odpowiedzi, sprawy powtarzające się, itp.)

Jeżeli załatwienie sprawy w określonym terminie nie jest możliwe, postępuje się ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, ze szczególnym uwzględnie-niem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.